✦ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านคนพิการ ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2557

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านคนพิการ
ของกระทรวงคมนาคม

 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖-มีนาคม ๒๕๕๗)

ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราร

กระทรวงคมนาคม

Visitors: 94,746