ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๗

ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๗ 

 
 
 
เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๕๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เข้ารับรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานและเป็นตัวอย่างแก่สาธารณะ รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 

เสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
โดยกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อ ส่งไปยังสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคารบี) ชั้น ๖ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๐, ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๒๕ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๗๔-๖
E-mail: chamaree@nhrc.or.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้จากรายการเอกสารแนบข้างท้าย
 

 

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 

Visitors: 94,746