ประชุมสัมมนา “การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคมอาเซียน”

 ประชุมสัมมนาการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคมอาเซียน

  • รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะริช พระราม ๕ นนทบุรี
  • รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะริช พระราม ๕ นนทบุรี
  • รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะริช พระราม ๕ นนทบุรี
Visitors: 94,841