เปิดการประชุมสัมมนา “การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3” [29/08/2557]