เข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่คนพิการจังหวัดอุดรธานี [4/9/2557]

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและคณะเข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่คนพิการจังหวัดอุดรธานี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยกับสำนักส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุดรธานีที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดอบรมในครั้งนี้ 

Visitors: 94,746