จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลท่าชะมวง

สมาคมคนพิการสงขลาโดย นายกยงยุทธ แสงพรหม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลาและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลท่าชะมวง