★ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการออกกำลังกายและ การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ

สรุปบทเรียน

การสงเสริมความรูความเขาใจการออกกําลังกายและ
การเลนกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 

Visitors: 91,345