ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์  เลขาธิการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ( สปช.)

Visitors: 94,840