การรับสมัครคนพิการเข้ารับการ ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและทำงาน ในสถานประกอบการ

ข่าวสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
“การรับสมัครคนพิการเข้ารับการ ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและทำงานในสถานประกอบการ”

ด้วยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน สถานประกอบการ และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและจัดหางานให้คนพิการ
ใน 2 ตำแหน่งงาน ดังนี้
1. พนักงานทั่วไปจ านวน 25 อัตรา
 ลักษณะงาน ประสานงานทั่วไป ท าความสะอาด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 รับสมัครคนพิการ อายุ 18 – 40 ปี
 ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน สถานที่ฝึกอบรม ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
2. พนักงานเย็บผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม จำนวน 25 ตำแหน่ง
 ลักษณะงาน เป็นการเตรียมวัตถุดิบ และกระบวนการตัดเย็บ ได้แก่ ตำแหน่ง พนักงานตัดผ้า
พนักงานเย็บ พนักงานติดกระดุม พนักงานตัดเศษด้าย พนักงานเรียงฟองน้ำกาว
 รับสมัครคนพิการ อายุ 18 – 40 ปี
 ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน สถานที่ฝึกอบรม ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
 ทำงานในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรืออำเภออ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร
ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กำหนดจัดฝึกอบรมเตรียม
ความพร้อมและจัดหางานให้แก่คนพิการ ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 และเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมจะประสานสถาน
ประกอบการพิจารณารับคนพิการเข้าท างานตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากทักษะและความสามารถ
ของคนพิการ ภูมิลำเนา ระดับการศึกษา และความประสงค์ของคนพิการที่ สอดคล้องกับสถานประกอบการ โดย
พก. จะรับผิดชอบค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าอาหาร ในระหว่างการฝึกอบรมและส่งคนพิการ ไปยังสถานประกอบการ
ดังนั้น หากคนพิการสนใจจะเข้ารับการฝึกอบรมและทำงานในสถานประกอบการ กรุณาแจ้งความประสงค์ตามแบบตอบรับ
ไปยังสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 255อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี
เขตราช เทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ ทางโทรสารหมายเลข 02 354 3899 โทร 02 354 3388 ต่อ 131
โดยด่วนภายในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557

Visitors: 94,746