นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและคณะ เข้าร่วมงานทอดกฐิน ณ จังหวัดนครสวรรค์