การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป ประจำปี 2558

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ในวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งในงานดังกล่าวจะมีการมอบรางวัลประเภทบุคคลสตรีดีเด่น และประเภทหน่วยงาน องค์กรดีเด่นสาขาต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้สังคมรับรู้ ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธและเสรีภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานในการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

ขอบเขตตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก

แบบเสนอชื่อ ประวัติและผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม

 

กำหนดส่งแบบเสนอประวัติและผลงานฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

หรือท่านสามารถส่งให้สำนักนโยบายและวิิชาการ ซี่งเป็นหน่วยงานในสังกัด  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หรือ พก ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เพื่อรวบรวมและเสนอให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้พิจารณาคัดเลือกต่อไป 

 

ส่งผลงานได้ที่

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรมเลขที่ 120

หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคาร เอ)  ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

โทร. 02-141 2748-9 , 02-141 2738

โทรสาร. 02-143 9675-6

เว็บไซด์ www.rlpd.moj.go.th , www.humanrightscenter.go.th

 

 

 

Visitors: 94,745