การสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี 2558

 

จังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน/องค์กรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัวประจำปี 2558 และมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ ขอให้ส่งแบบขอรับเงินอุดหนุน (สค. 01) จำนวน 2 ชุด ไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 1 ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบขอรับเงินอุดหนุน (สค. 01) และคู่มือการปฏิบัติงานขอรับเงินอุดหนุนฯ ได้ที่ http://www.nonthaburi.m-society.go.th

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
โทร 0-2580-0737-8 กด 18 โทรสาร 0-2950-2134

http://www.nonthaburi.m-society.go.th

E-mail : nonthaburi@m-society.go.th