การคัดเลือกสรรหา บุคคล หน่วยงาน องค์กร ดีเด่นที่ให้การสนับสนุนด้านคนพิการ สถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและบุคคลพิการตัวอย่าง

จังหวัดนนทบุรี แจ้งเรื่อง การคัดเลือกสรรหา บุคคล หน่วยงาน องค์กร ดีเด่นที่ให้การสนับสนุนด้านคนพิการ สถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและบุคคลพิการตัวอย่าง เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนองค์กรและผู้ที่สนใจทีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พิจารณาส่งประวัติและผลงาน ถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

โทร. 0-2589-7235  โทรสาร 0-2950-2134

Visitors: 94,839