เข้าร่วมเสวนาโครงการสร้างเครือข่ายและขยายผลรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

วันที่  27 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุม 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเสวนาโครงการสร้างเครือข่ายและขยายผลรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน โดยมี นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นายกและปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ องค์กรผู้สูงอายุ องค์กรภาคีด้านการศึกษาอาชีพ องค์กรพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชน คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานศูนย์โฮมสุข ศูนย์บริการร่วมสวัสดิการสังคมในตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า การจัดเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายรูปแบบการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน เพื่อขยายผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อกลุ่มเป้าหมายของกองทุนโดยการแสวงหาความร่วมมือ และเพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านคนพิการ ผู้สูงอายุ กับองค์การภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และภาคประชาชนในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
 
 
 
 
ขอขอบคุณ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์, สุรพล คุณภักดี (ข่าว)
Visitors: 94,746