ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2557

ตามที่มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้อุทิศตนสร้างผลงานดีเด่นไว้ในวงการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จนเกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ และเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลทั้งหลายสืบไปด้วย นั้น          

        สำหรับในปี พ.ศ. 2557 มูลนิธิฯ ได้กำหนดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท  เนื่องจากมูลนิธิฯ พิจารณาเห็นว่าองค์กรนี้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนงานบริการทางสังคมและสังคมสงเคราะห์ ในการนี้จึงขอความร่วมมือท่านเสนอชื่อ และรายละเอียดของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 ตามหลักเกณฑ์ของมูลนิธิฯ ได้โปรดส่งไปยัง ฝ่ายเลขาธิการมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักบริหารกลาง อาคารใหม่ ชั้น 4 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานคร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพ 10100 ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2557

      คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2557 

 1.ประเภทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ  

   - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี ทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และได้ปฏิบัติงานประจำทางด้านสังคมสงเคราะห์ มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งมิใช่นักบวช

2. ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์    

   - เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานประจำทางด้านสังคมสงเคราะห์ มาเป็นเวลาไม่น้อยต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมิใช่นักบวช

3. ประเภทสังคมสงเคราะห์อาสมัคร      

    - เป็นอาสาสมัครเข้าช่วยงานสังคมสงเคราะห์ โดยมิได้รับค่าตอบแทนและมีผลการปฏิบัติงานด้านนี้มาไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายเลขาธิการฯ  โทร 0-2659-6057 โทรสาร 0-2282-1580

Visitors: 94,559