รับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น

 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ รับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลประชาบดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ฯ ประจำปี 2558 รวม 4 ประเภท ได้แก่ 

  1.    บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
  2.    องค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
  3.    สื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
  4.    บุคคลผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ทำคุณประโยชน์และดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ผู้ที่ส่งทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

เอกสารประกอบ

Visitors: 94,746