ร่วมงาน พิธีเปิดโครงการสร้างงานสร้างรายได้ฝึกอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชนบท (คสพช.)