ร่วมพิธีเปิดร้านค้าเพื่อชุมชน เทสโก้ สนับสนุนพื่นที่เพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ