เปิดโครงการ “หลักการเขียนโครงการและระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ"