บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO)

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ำกัด (GUSCO) เป็นบริษัทที่ให้บริการระบบสาธารณูปโภคแก่ ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเป็นผู้บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัยภายในนิคมอุตสาหกรรม ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการแบบครบวงจรในเรื่องของน้าและระบบบ้าบัดน้าเสีย เพื่อ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและชุมชนในประเทศไทย บริษัทต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มี ประสบการณ์ มีความตั้งใจและทุ่มเทในการท้างานมาร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้ เพื่อรองรับการขยาย งานและเจริญเติบโตของบริษัทต่อไป

 

รับสมัครคนพิการ (ด่วน)

พนักงำนคีย์ข้อมูล (งำนเอกสำร)

  • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ม.6/ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า สาขาบัญชี/บริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • ต้องมีบัตรประจ้าตัวคนพิการ

แม่บ้ำน / คนสวน

  • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • ต้องมีบัตรประจ้าตัวคนพิการ

 

สถำนที่ปฏิบัติงำน

จ.กรุงเทพฯ / จ.ชลบุรี / จ.ระยอง / จ.สมุทรสำคร / จ.ล ำพูน / จ.สมุทรปรำกำร

 

ผู้สนใจสำมำรถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมำยสมัครงำน ประวัติส่วนตัว รูปถ่ำย พร้อมหลักฐำนไปที่ : บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ำกัด (ฝ่ำยบริกำรจัดกำร) เลขที่ 540 อำคำรเมอร์คิวรี่ทำวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร. 0-2658-6299 ต่อ 31 แฟกซ์ 0-2658-6293

E-mail : t_patsatorn@gusco.co.th           Website :  www.gusco.co.th

 

Visitors: 94,746