บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะเปิดรับพนักงานที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายเข้าร่วมทำงานกับบริษัทประจำสำนักงานใหญ่ (บิ๊กซีราชดำริ)  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน    

 1. เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด (จบการศึกษาด้านการตลาด บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) 
 2. เจ้าหน้าที่ด้าน Supply Chain (จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (จบการศึกษาด้านบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 4. เจ้าหน้าที่ด้านจัดซื้อ(จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 5. เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ (จบการศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้อง)

คุณสมบัติ      

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 3. มีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี


หลักฐานในการสมัคร  

 1. ประวัติการทำงาน (Resume)
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาการจบการศึกษา (Transcript)

สามารถส่งประวัติการทำงานมาได้ที่ email: sanijradee@bigc.co.th  ติดต่อสอบถามรายละเอียดงานได้ที่ 083-092-6312