ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2558

ตามที่มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้อุทิศตนสร้างผลงานดีเด่นไว้ในวงการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จนเกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ และเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลทั้งหลายสืบไปด้วย นั้น          

        สำหรับในปี พ.ศ. 2558 มูลนิธิฯ ได้กำหนดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท  เนื่องจากมูลนิธิฯ พิจารณาเห็นว่าองค์กรนี้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนงานบริการทางสังคมและสังคมสงเคราะห์ ในการนี้จึงขอความร่วมมือท่านเสนอชื่อ และรายละเอียดของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ตามหลักเกณฑ์ของมูลนิธิฯ ได้โปรดส่งไปยัง ฝ่ายเลขาธิการมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักบริหารกลาง อาคารใหม่ ชั้น 4 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานคร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพ 10100 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

      คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2558

 1.ประเภทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ  

   - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี ทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และได้ปฏิบัติงานประจำทางด้านสัง