เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่อง มาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

           กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอรับการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์สำหรับผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน และเป็นการช่วยเหลือในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

          ผู้พิการสามารถยื่นคำขอด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 17 กันยายน 2558 ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

          ผู้พิการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8888 ต่อ 2511-2515 หรือ Call Center 1584 หรือ เว็บไซต์ www.dit.go.th หรือ  www.roadsafefund.com  หรือ  www.tabienrod.com

 

 

 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่ลิงค์ : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

 

Visitors: 94,746