องค์กรสาขาสมาคมฯ

 

  ภาคกลาง  
จังหวัด ชื่อองค์กร ผู้นำองค์กร
กรุงเทพฯ ศูนย์ประสานงานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สาขากรุงเทพฯ นายภัทรพันธุ์  กฤษณา
กาญจนบุรี สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี นายธัญญา ตั้งกิติกุล
จันทบุรี สมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรี (ทางการเคลื่อนไหว)  นายกมล บุญจันทร์
ฉะเชิงเทรา สมาคมคนพิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ส.อ.เกษม ปราบพาล
ชลบุรี สมาคมคนพิการจังหวัดชลบุรี นายสัมฤทธิ์  ชาภิรมย์
ตราด ชมรมคนพิการจังหวัดตราด นายภานุวัชร จงไพศาล
นครนายก สมาคมคนพิการจังหวัดนครนายก นางมาเรียม  จันทร์สิงห์
นครปฐม สมาคมคนพิการจังหวัดนครปฐม นางสาวสุกัญญา  มลคล้ำ
นนทบุรี สมาคมคนพิการจังหวัดนนทบุรี นายภพต์ เภตาสิทธิ์
ปทุมธานี สมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานี นายเขื่อน  สุปัญบุตร
พระนครศรีอยุธยา สมาคมคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น.ส. อารีย์ ทองเที่ยงธรรม
ระยอง สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง นายสมศักดิ์  จันทร์พราหมณ์
ราชบุรี สมาคมคนพิการจังหวัดราชบุรี นายสุรพล  เจตพุก
สมุทรปราการ สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ นายสิงห์คำ  มณีจันสุข
สมุทรสงคราม ชมรมคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุริยัน  สังข์ศิริ
สมุทรสาคร สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร นายเกษม  จันทร์คง
สระบุรี สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี น.ส.สุมาลี ทวงศ์เพ็ชร
สิงห์บุรี สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายจังหวัดสิงห์บุรี พ.ท.ไพโรจน์ แก้วเกิดเกษ
สุพรรณบุรี สมาคมคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี พ.จ.อ.กิตติภูมิ  สืบสาย
อ่างทอง สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง นายดำรงไชย  ภู่สุวรรณ์
     
  ภาคเหนือ  
จังหวัด ชื่อองค์กร ผู้นำองค์กร
กำแพงเพชร ศูนย์ประสานงานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สาขากำแพงเพชร นายสีมาลา  เอี่ยมศรี
ชัยนาท สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว จังหวัดชัยนาท นายเสน่ห์  สามัญเขตการ
เชียงราย ศูนย์ประสานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย นายธนเดช  โพธิ์เงิน
เชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุภัสสรณ์  จรรยา
ตาก สมาคมคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวตาก นายกิตติ  สืบสันติพงษ์
นครสวรรค์ สมาคมคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ นายบุญมี  ช่างปั้น
น่าน สมาคมคนพิการจังหวัดน่าน นางสาวนาวิน  ปิมปา
พิจิตร สมาคมคนพิการจังหวัดพิจิตร น.ส.สุพัตรา  อุ่ยเจริญศักดิ์
พิษณุโลก สมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลก นายแสวง  มูลหงษ์
แพร่ สมาคมคนพิการจังหวัดแพร่ นายอานุภาพ  ไชยแก้ว
แม่ฮ่องสอน สมาคมคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเอกวิทย์ ผดุงกิจ
ลำปาง สมาคมคนพิการจังหวัดลำปาง นายศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี
ลำพูน สมาคมพัฒนาคนพิการจังหวัดลำพูน ร.ต.เกษม  น้อยสะปุ๋ง
สุโขทัย สมาคมคนพิการสุโขทัย นายจรัญ  แซ่จิว
อุตรดิตถ์ สมาคมคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสันติ  โกสิยานุภาพ
อุทัยธานี สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว จังหวัดอุทัยธานี นายสุนันท์  แซ่โล้ว
     
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัด ชื่อองค์กร ผู้นำองค์กร
กาฬสินธุ์ ศูนย์ประสานงานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สาขากาฬสินธุ์ นายชัยวัฒน์  แสงสว่าง
ขอนแก่น ศูนย์ประสานงานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สาขาขอนแก่น นายศักดิ์ศิลป์  สิงห์บุรมย์
ชัยภูมิ สมาคมคนพิการจังหวัดชัยภูมิ นางสุวาสนา  ศรียอดแส