เยี่ยมสำนักงานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดภูเก็ต