รับโล่ประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดี