ภาพประชุมสมัชชาคนพิการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ วันที่ 30 มีนาคม 2559