ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ได้แจ้งช่องทางการรับข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นหรือการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับข่าวสารต่างๆ แก่หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ 
ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้
 
                        1. ผ่านทาง E-mail กองทุน work_pbb@hotmail.com
                        2. ทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
                        3. โทรศัพท์ถึงกลุ่มงานกองทุน โทร. 0-2628-8969 หรือ 0-2288-5562
                        4. โทรสาร 0-2628-8969
............................................

 

Visitors: 94,558