กำหนดการ โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรคนพิการกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

ร่างกำหนดการ

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรคนพิการกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

วันที่  ๒๗ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

 ณ  โรงแรมเดอะริช พระราม ๕ นนทบุรี

 

วันที่ 

เวลา

กิจกรรม

๒๗ มิถุนายน ๕๙

๐๘.๐๐–๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน /รับเอกสาร และลงทะเบียนห้องพัก

 

๐๘.๓๐–๑๐.๔๕ น.

- กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย/กลุ่มสัมพันธ์

 โดย วิทยากรภาคเอกชน /วิทยากรสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

 

๑๐.๔๕–๑๑.๑๑ น.

รับประทานอาหารว่าง     

 

๑๑.๐๐–๑๒.๐๐ น.

ชี้แจงวัตถุของประสงค์โครงการ

   โดย  นายศุภชีพ  ดิษเทศ  นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

 

๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน     

 

๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น.

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเป็นผู้นำ “คน” “องค์กร” สู่การเปลี่ยนแปลง”    

โดย  นายสมชาย เจริญอำนวยสุข

       อธิบดีอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กล่าวรายงานโดย  นายศุภชีพ  ดิษเทศ

      นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

 

๑๕.๐๐–๑๕.๑๕ น.

รับประทานอาหารว่าง    

 

๑๕.๑๕–๑๗.๐๐ น.

บรรยายเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพคนพิการในทุกมิติสู่การเปลี่ยนแปลง"  

โดย   นางมยุรี  ผิวสุวรรณ   ที่ปรึกษาสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

 

๑๗.๐๐–๑๘.๐๐ น.

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง  “ผู้นำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”   

โดย  ทีมวิทยากรสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย  และเครือข่าย  

 

๑๘.๐๐–๑๙.๐๐ น.

รับประทานอาหารเย็น     

๒๘ มิถุนายน ๕๙

๐๘.๐๐–๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน

 

๐๘.๓๐–๐๙.๔๕ น.

ทบทวนประสบการณ์ และสรุปสาระเมื่อวันวาน

โดย  ทีมวิทยากรสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย  และเครือข่าย  

 

๐๙.๔๕–๑๐.๐๐ น.

รับประทานอาหารว่าง     

 

๑๐.๐๐–๑๒.๐๐ น.

บรรยายเรื่อง  " การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง "

โดย   ดร. อำนาจ  วัดจินดา

 

 

 

 

วันที่ 

เวลา

กิจกรรม

 

๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน     

 

๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น.

บรรยายเรื่อง " สร้างแรงบันดาลใจ" "กระตุ้นทางปัญญา" "เสริมทักษะรอบด้าน"  สู่การเปลี่ยนแปลง

โดย  ดร. อำนาจ  วัดจินดา

 

๑๕.๐๐–๑๕.๑๕ น.

รับประทานอาหารว่าง    

 

๑๕.๑๕–๑๗.๑๕ น.

บรรยายเรื่อง "การเสริมสร้างความสามารถและการพัฒนาสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง

โดย  ดร. อำนาจ  วัดจินดา 

 

๑๗.๑๕–๑๘.๐๐ น.

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดย  ทีมวิทยากรสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย  และเครือข่าย  

 

๑๘.๐๐ น.

รับประทานอาหารเย็น    

๒๙ มิถุนายน ๕๙

๐๘.๓๐–๐๙.๔๕ น.

ทบทวนประสบการณ์และสรุปสาระของวันที่สอง

โดย  ทีมวิทยากรสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย  และเครือข่าย  

 

๐๙.๔๕–๑๐.๐๐ น.

รับประทานอาหารว่าง    

 

๑๐.๐๐–๑๒.๐๐ น.

บรรยายเรื่อง  "การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ"

โดย  นายศุภชีพ  ดิษเทศ  นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

 

๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน     

 

๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น.

สรุปประเด็น/เนื้อหาสำคัญ  "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรคนพิการกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ"

โดย  นายศุภชีพ  ดิษเทศ  นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

 

๑๕.๐๐–๑๕.๑๕ น.

รับประทานอาหารว่าง    

 

๑๕.๑๕–๑๖.๓๐ น.

การทดสอบก่อนกลับ  (Post Test)

 

๑๖.๓๐–๑๗.๐๐ น.

กิจกรรมอำลาโครงการนี้

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  และพิธีปิดโครงการ

 

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

**** หมายเหตุ     กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  ****

Visitors: 92,743