กำหนดการ โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ”

ร่างกำหนดการ โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

  

***************************************

 

วันที่

เวลา

กิจกรรม

๒๕ กรกฎาคม ๕๙

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน และรับเอกสาร

 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.

รวมพลคนในฝันร่วมสร้างสรรค์คนพิการ/กิจกรรมสัมพันธ์/กิจกรรมละลายพฤติกรรม โดย ทีมวิทยากรเอกชน

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.

รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.

ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ

โดย นายกและคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

พิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง “กรอบแนวคิดการจัดทำมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ”

โดย อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กล่าวรายงานโดย   นายศุภชีพ    ดิษเทศ

           นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น.

รับประทานอาหารว่าง

๑๕.๑๕-๑๗.๑๕ น.

บรรยายเรื่อง เหตุผล และความจำเป็นของการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

โดย   นางมยุรี    ผิวสุวรรณ  ที่ปรึกษาสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

๑๗.๑๕-๑๘.๓๐ น.

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดย ทีมวิทยากรสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และเครือข่าย

๑๘.๓๐ น.

รับประทานอาหารเย็น

๒๖ กรกฎาคม ๕๙

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.

ทบทวนประสบการณ์ และสรุปสาระในวันแรก

โดย  ทีมวิทยากรสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และเครือข่าย

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.

รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น.

บรรยายเรื่อง “องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน และขั้นตอนการจัดทำเอกสารการยื่นประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ”

โดย   กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

การแบ่งกลุ่มย่อย การฝึกปฏิบัติประเมินตนเอง

- กลุ่มย่อยที่ ๑

- กลุ่มย่อยที่ ๒

- กลุ่มย่อยที่ ๓

โดย  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น.

รับประทานอาหารว่าง

๑๕.๑๕-๑๗.๓๐ น.

การแบ่งกลุ่มย่อย การฝึกปฏิบัติประเมินตนเอง

- กลุ่มย่อยที่ ๑

- กลุ่มย่อยที่ ๒

- กลุ่มย่อยที่ ๓

โดย  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๗.๓๐-๑๘.๓๐ น.

กิจกรรมสัมพันธ์

๑๘.๓๐ น.

รับประทานอาหารเย็น

๒๗ กรกฎาคม ๕๙

๐๘.๐๐-๐๙.๔๕ น.

ทบทวนประสบการณ์เมื่อวันวาน และสรุปเนื้อหาสาระ

๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น.

รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

บรรยายเรื่อง “การจัดทำเอกสารการยื่นประเมินมาตรฐานองค์กรด้าน       คนพิการ”

โดย   กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

สรุปผลการฝึกปฏิบัติในภาพรวม และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจประเมิน

โดย  ทีมวิทยากรจากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และเครือข่าย

๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น.

รับประทานอาหารว่าง

๑๕.๑๕-๑๗.๐๐ น.

สรุป โครงการสัมมนา

โดย  นายศุภชีพ    ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

๑๗.๐๐ น.

ปิดโครงการ

โดย  นายศุภชีพ   ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

 

 

 

Visitors: 92,743