โครงการ "การเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการคนพิการ รุ่นที่ 3"

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล จัดโครงการการเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการคนพิการ รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่  29 – 31 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้รับเกียรติจาก นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง "การส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของคนพิการ" ด้วยการพูดถึงหลัก ๓ อ. คือ อาหาร ออกกำลังกายและ อารมณ์

Visitors: 94,839