การจัดอบรม แนะแนวอาชีพคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ 2

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่กา่รจ้างงานในหน่วยงานของรัฐระยะที่ 3 ซี่งภายใต้โครงการมีการจัดอบรมแนะแนวอาชีพคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 19 กันยายน 2559 ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมูลนิธิฯ ได้จัดที่พัก อาหาร อาหารว่างและค่าเดินทางสำหรับผู้เข้าอบรมตามระเบียบของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ดูกำหนดการในไฟล์แนบ

Visitors: 94,560