ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและผู้บกพร่องทางการเห็นและการได้ยิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ฟรี

หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและผู้บกพร่องทางการเห็นและการได้ยิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เวลาตั้งแต่ 10.00 น. – 17.00 น. ทุกวัน เว้นวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้ง ทางพิพิธภัณฑ์จะดำเนินการเรื่องรถรับส่งไว้บริการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถจองเวลาเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่ นางสาวเกสรี ยอดกันสี นักวิชาการศึกษา (ภัณฑารักษ์) เบอร์โทร 090-990-5981, 02-419-2615 หรือ นางสาวกุลทิกา วิบูลย์ปิ่น นักวิชาการศึกษา (การตลาดและประชาสัมพันธ์) เบอร์โทร 02-419-2617

Visitors: 94,839