ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย โดย นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ กรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564 จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

Visitors: 94,559