แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรด้านคนพิการสมัครเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2560

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้องค์กรเครือข่ายสมาชิกของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมัครเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการประจำปี 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.dep.go.th โดยท่านสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครมาที่ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เลขที่ 25/7-8 ซอยติวานนท์ 8  ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000  โทรศัพท์ :  0-2951-0445, 0-2951-0447,  0-2951-0455, 0-29510337  โทรสาร :  0-2951-0567 เพื่อรวบรวมและจัดส่งให้ พก. ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559

 

ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2560

Visitors: 94,840