มอบกระเช้าอวยพรและขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและคณะ เข้ามอบกระเช้าอวยพรและขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560

Visitors: 94,558