เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นนิติบุคคลของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ผู้แทนสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นนิติบุคคลของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค

Visitors: 94,841