เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบบริการสนับสนุนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตคนพิการอิสระของคนพิการ ครั้งที่ 1/2560

20 มกราคม 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบบริการสนับสนุนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตคนพิการอิสระของคนพิการ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร APCD ถนนราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Visitors: 94,559