ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ ในงานประชุมสัมมนา เรื่องการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานคนพิการ ณ ศูนย์เรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ เคหะร่มเกล้า ลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้เรื่องสิทธิต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการในชุมชนเคหะร่มเกล้าและชุมชนใกล้เคียง

Visitors: 94,560