ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1 โดยสามารถส่งบทความได้ตลอดปี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal/index.php

Visitors: 94,559