พม. ร่วมมือภาคเอกชน ส่งมอบห้องน้ำต้นแบบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อให้คนพิการ และประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย