เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความรู้เรื่องสิทธิคนพิการเบื้องต้นและการสร้างเครือข่ายคนพิการในชุมชน