ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สื่อสารแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ

 

วันนี้ (1 พ.ค. 60) เวลา 11.00 น. ที่ห้องปริ๊นช์บอลรูม 3 โรงแรมปริ๊นช์ พาเลช มหานาค กรุงเทพฯ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสื่อสารแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารทิศทางยุทธศาสตร์ และสาระสำคัญของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายกสมาคมคนพิการแต่ละประเภทความพิการ ผู้แทนส่วนราชการและภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้นำองค์กรด้านคนพิการ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รวมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน

 

       นายไมตรี กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 อนุมัติในหลักการของการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำเสนอแผนฯ ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบสำหรับเตรียมการยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตาม ผลแผนฯ ซึ่งมีตนเป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ มีหน้าที่จัดทำ และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ สื่อสารแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว

 

      นายไมตรี กล่าวต่อไปว่า แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับนี้ มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นให้คนพิการเข้าถึงสิทธิที่ได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยต้องบูรณาการความร่วมมือที่มีพลังของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบกลไกประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) Empowerment : เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง 2) Quality Management : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง 3) Understanding : เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ 4) Accessibility : สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และ 5) Linkage : ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน

 

     "ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ตนขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรด้านคนพิการ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ ตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะนำไปสู่ประโยชน์สุขของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” นายไมตรี กล่าวในตอนท้าย

        ในการนี้ นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยขอบคุณเนื้อหาข่าว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Visitors: 92,743