ร่วมประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาการจัดที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ