ผอ. กลุ่มส่งเสริมความเสมอภาคและงานคดี บรรยายให้ความรู้ เรื่อง สิทธิและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว