พิธีเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพสตรีและขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายสตรีพิการสู่ความเข้มแข็ง รุ่น 1

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายสมชาย  เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพสตรีและขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายสตรีพิการสู่ความเข้มแข็ง รุ่น 1 “การพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเสริมพลังสตรี การขจัดการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในทุกรูปแบบ”

Visitors: 94,557