จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพสตรีและขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายสตรีพิการสู่ความเข้มแข็ง รุ่นที่ 2

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพสตรีและขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายสตรีพิการสู่ความเข้มแข็ง” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 92,729