โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ"  ระหว่างวันที่  1 - 2 มิถุนายน 2560  โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี  โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้แก่พี่น้องคนพิการ โดยนายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้ร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย 

Visitors: 92,743