โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ณ โรงแรมอิงธาร จ.นครนายก

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ"  ระหว่างวันที่  5 - 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอิงธาร จ.นครนายก โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณ อุไร เล็กน้อย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครนายก ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ" และ นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้บรรยายเรื่อง "เหตุผลและความจำเป็นของการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ"

Visitors: 94,557