โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ณ โรงแรม เดอะพราว เอ็กซ์คลูซีฟ จ.นครปฐม

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ"  ระหว่างวันที่  7 - 8 มิถุนายน 2560 โรงแรม เดอะพราว เอ็กซ์คลูซีฟ จ.นครปฐม โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้รับเกียรติจาก นางสาว ธิดามาส โพธิดารา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ" 

Visitors: 94,746